Rigtering introductie illustratie

Aanbod

Wij bieden kinderen, jongeren en ouders/gezinnen psychologische, specialistische hulp, bij (complexe) sociale-, emotionele- en leerproblemen. Onderstaand vind je ons aanbod.

Over Rigtering

Diagnostiek

Rigtering verricht diagnostisch onderzoek bij kinderen in de vorm van intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek. Onderzoek kan bestaan uit het invullen van vragenlijsten, het voeren van gesprekken, de afname van testen en het uitvoeren van observaties op school of in de spelkamer (individueel of samen met ouders). Het onderzoek wordt meestal uitgevoerd door onze psychodiagnostisch medewerker in nauwe samenwerking met de (GZ)-psycholoog. Bij het (vermoeden van) complexe psychiatrische problematiek kunnen wij een kinderpsychiater raadplegen. De tijdsduur van een onderzoek varieert van enkele uren tot enkele dagdelen. Ouders krijgen na het onderzoek de rapportage. Zij mogen zelf besluiten of zij deze informatie willen delen met derden, bijvoorbeeld school.

Ouders binnen de behandeling

Rigtering betrekt ouders intensief in het behandeltraject. Veranderen en ontwikkelen kan een kind of jongere immers niet alleen. De interactie met ouders en andere omgevingsfactoren (zoals school en leeftijdsgenoten) kunnen van invloed zijn op het ontstaan en aanhouden van psychische problemen. De inbreng van ouders is daarom waardevol in het vormgeven van de behandeling. Met de hulpvraag als uitgangspunt biedt Rigtering behandeling en ondersteuning aan ouders en het gezin. Behandeling kan bestaan uit uitleg geven over de problematiek (psycho-educatie) of hulp bieden bij vragen over de opvoeding en de omgang met een kind met specifieke psychische of psychiatrische problemen. Centraal staat het vergroten van de veerkracht en draagkracht van ouders door bijvoorbeeld ontwikkeling van opvoedings- en oplossingsvaardigheden. De gesprekken met ouders en behandelaar kunnen plaatsvinden op de praktijk. Wij bieden ook ouderbegeleiding, systemische behandeling en praktische thuisbehandeling.

Ter overbrugging van de wachttijd biedt Rigtering ouderbijeenkomsten aan. Het betreft vijf verschillende bijeenkomsten, elk met een eigen thema op het gebied van communicatie, emoties en omgang met je kind. De onderwerpen zijn toepasbaar in elke gezinssituatie. Kijk hier voor het overzicht van de thema’s.

E-health in de behandeling

Met e-health wordt alle zorg bedoeld die online geboden wordt, bijvoorbeeld via websites of apps. Rigtering maakt gebruik van het platform Therapieland. De behandelaar stuurt via Therapieland modules toe, met video’s, opdrachten en achtergrondinformatie. Er zijn wel 170 verschillende behandelmodules, waardoor er altijd wel een module is die helpend kan zijn in de behandeling. De behandelaar combineert e-health altijd met persoonlijke gesprekken. Dit wordt ‘blended behandeling’ genoemd. Hierdoor kan de behandeling extra effectief en zelfs leuker worden.

Individuele behandeling

In overleg met ouders en/of kind spreken we een behandeltraject af. Ouders worden vrijwel altijd intensief bij de behandeling betrokken. Een individuele behandeling kan bestaan uit (een combinatie van):

(Cognitieve) Gedragstherapie
We leren kinderen hier andere, effectievere manieren van denken en omgaan met problemen zodat je gedrag en gevoel beter kunt herkennen, onderscheiden en hanteren.

Acceptance and Commitment Therapy
Er zijn verschillende vormen van cognitieve gedragstherapie. Acceptance en commitment Therapy is hier een van. Bij deze vorm van gedragstherapie leer je op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt (Acceptance), zodat je kunt investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment). 

Speltherapie
Deze vorm van psychotherapie is bedoeld voor kinderen van ongeveer 3 t/m 12 jaar, gericht op hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
Het kan voor kinderen moeilijk zijn om te praten over hun zorgen en gevoelens. Zich uiten via spel is voor hen gemakkelijker en meer natuurlijk. Spel is de ‘taal van het kind’ en speltherapie sluit daarop aan. De dingen die gebeuren tijdens het spelen, hebben een ’net-alsof’ karakter wat veilig voelt. Binnen speltherapie kan een kind zijn ervaringen uitspelen, verwerken en binnen het spel experimenteren met nieuw gedrag. Download hier de folder.

Theraplay®
Theraplay is een speelse methode die wordt ingezet om de ouder-kindrelatie te verstevigen en waarin ouder en kind samen deelnemen aan de behandeling.

Symbooldrama (geleide dagdroomtherapie)
Bij deze behandelvorm gebruiken we verbeeldende technieken. Voor kinderen en jongeren waarbij woorden niet de juiste ingang geven, is dit vaak een geschikte hulpvariant.

Oplossingsgerichte therapie
Bij deze vorm van therapie werk je naar eigen kracht toe door middel van het naar boven halen van eigen oplossingsmogelijkheden van het kind. Hierdoor wordt een positieve denkwijze gestimuleerd.

Schematherapie
Schematherapie is een vorm van psychotherapie die je helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Je onderzoekt de invloed van eerdere ervaringen op patronen en jouw dagelijkse leven. Je leert jezelf beter kennen, beter voor jezelf zorgen en beter voor jezelf opkomen. Hierdoor verandert niet alleen het gedrag, maar veranderen ook gedachten en gevoelens.

EMDR
EMDR is een aangetoonde effectieve behandeling om negatieve ervaringen of trauma’s te verwerken.

Groepsbehandeling

Voor Schematherapie geldt dat de groepsbehandeling start bij voldoende aanmeldingen.

Groepsbehandeling schematherapie

Voor wie?
Voor jongeren van 15-17 jaar, die ondanks eerdere behandelingen, vast blijven lopen in denken, gedrag of emoties en wat zichtbaar is in aanhoudende problemen op school, thuis en met vrienden. Voor hun ouders loopt een oudergroep parallel aan de jongerengroep zodat zij hun kind kunnen ondersteunen en begrijpen in het proces van verandering.

Inhoud
Schematherapie is een vorm van psychotherapie, die jongeren helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van eerdere ervaringen op patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Jongeren leren zichzelf zodanig kennen en  veranderen dat ze zich beter gaan voelen, beter voor zichzelf kunnen zorgen en beter voor zichzelf op kunnen komen. Hierdoor verandert niet alleen het gedrag, maar veranderen ook  gedachten en gevoelens. De jongeren in de groep leren van en met elkaar onder begeleiding van twee ervaren schematherapie-behandelaren. De oudergroep wordt begeleid door een ervaren systeemtherapeut die tevens schematherapeut is.

Frequentie
Jongeren: 25 bijeenkomsten van 1,5 uur en zes ouderbijeenkomsten van 1,5 uur.

Download hier de folder.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur en van 12:30 tot 16:00 uur.