Rigtering introductie illustratie

Aanbod

Wij bieden kinderen, jongeren en ouders/gezinnen psychologische, specialistische hulp, bij (complexe) sociale-, emotionele- en leerproblemen. Onderstaand vind je ons aanbod.

Over Rigtering

Diagnostiek

Rigtering verricht diagnostisch onderzoek bij kinderen in de vorm van intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek. Onderzoek kan bestaan uit het invullen van vragenlijsten, het voeren van gesprekken, de afname van testen en het uitvoeren van observaties op school of in de spelkamer (individueel of samen met ouders). Het onderzoek wordt meestal uitgevoerd door onze psychodiagnostisch medewerker in nauwe samenwerking met de (GZ)-psycholoog. Bij het (vermoeden van) complexe psychiatrische problematiek kunnen wij een kinderpsychiater raadplegen. De tijdsduur van een onderzoek varieert van enkele uren tot enkele dagdelen. Ouders krijgen na het onderzoek de rapportage. Zij mogen zelf besluiten of zij deze informatie willen delen met derden, bijvoorbeeld school.

Ouders binnen de behandeling

Rigtering betrekt ouders intensief in het behandeltraject. Veranderen en ontwikkelen kan een kind of jongere immers niet alleen. De interactie met ouders en andere omgevingsfactoren (zoals school en leeftijdsgenoten) kunnen van invloed zijn op het ontstaan en aanhouden van psychische problemen. De inbreng van ouders is daarom waardevol in het vormgeven van de behandeling. Met de hulpvraag als uitgangspunt biedt Rigtering behandeling en ondersteuning aan ouders en het gezin. Behandeling kan bestaan uit uitleg geven over de problematiek (psycho-educatie) of hulp bieden bij vragen over de opvoeding en de omgang met een kind met specifieke psychische of psychiatrische problemen. Centraal staat het vergroten van de veerkracht en draagkracht van ouders door bijvoorbeeld ontwikkeling van opvoedings- en oplossingsvaardigheden. De gesprekken met ouders en behandelaar kunnen plaatsvinden op de praktijk. Wij bieden ook ouderbegeleiding, systemische behandeling en praktische thuisbehandeling.

Ouderbijeenkomsten

Ter overbrugging van de wachttijd biedt Rigtering ouderbijeenkomsten aan. Het betreft vijf verschillende bijeenkomsten, elk met een eigen thema op het gebied van communicatie, emoties en omgang met je kind. De onderwerpen zijn toepasbaar in elke gezinssituatie. Kijk hier voor het overzicht van de thema’s.

Systemische behandeling

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Een probleem of een (psychische) klacht staat nooit op zichzelf; verschillende aspecten van jouw leven hebben invloed op de problemen, maar de problemen hebben ook weer invloed op jouw leven. Denk bijvoorbeeld aan relaties, de tijd waarin we leven, de cultuur, de leefsituatie, de familiegeschiedenis, temperament, school of werk en mogelijk nog veel meer.

De systeembehandelaar heeft oog voor al deze factoren en kijkt samen met jou en je gezin wat van invloed is op je problemen en andersom. Samen met jouw gezin zal hier in gesprekken aandacht voor zijn. Binnen onze praktijk bieden wij verschillende vormen van systemische behandeling:

  • In systeemtherapie of gezinstherapie onderzoek je samen met de systeemtherapeut welke invloed en betekenis communicatiepatronen in het gezin kunnen hebben op jouw klachten of probleem. De relatie met je omgeving kan je klachten mogelijk versterken, maar je dierbaren kunnen ook helpen om een oplossing te vinden. Hier samen over spreken en nadenken zorgt voor meer begrip tussen jou en je familie. Samen met een systeemtherapeut onderzoek je wat jouw gezin zou kunnen helpen bij de huidige problemen en welke belangrijke anderen bij de therapie betrokken zouden kunnen worden.
  • In systeemtherapeutische behandeling wordt net zoals binnen systeemtherapie gekeken naar wat van invloed zou kunnen zijn op jouw klachten of problemen. Door vooral met je ouders in gesprek te gaan over de dagelijkse situatie denkt de systeemtherapeutisch behandelaar mee over oplossingen, zodat problemen verminderen. Soms komt de behandelaar thuis.
  • Bij ambulante gezinsbehandeling (IAG) ofwel thuisbehandeling, wordt door de gezinsbehandelaar behandeling thuis aangeboden. De gezinsbehandelaar denkt praktisch mee over oplossingen voor de problemen en betrekt daarbij ook omgeving zoals school, vrije tijdsbestedingen, vrienden, familie.
  • Tot slot hebben wij de mogelijkheid om, in samenwerking met een praktijk voor psychomotorische therapie, op maat Psychomotorische systeemtherapie (PMST) aan te bieden.
    Het kenmerkende van PMST is dat je als gezin niet zozeer met elkaar hoeft te praten over de zorgen die er zijn, maar dat je met elkaar in actie komt. Door het doen van diverse werkvormen in een gymzaal kun je als gezin nieuwe ervaringen op doen en oefenen met alternatieve en meer helpende manieren van omgaan met elkaar.

Individuele behandeling

In overleg met ouders en/of kind spreken we een behandeltraject af. Ouders worden vrijwel altijd intensief bij de behandeling betrokken. Een individuele behandeling kan bestaan uit (een combinatie van):

(Cognitieve) Gedragstherapie
We leren kinderen hier andere, effectievere manieren van denken en omgaan met problemen zodat je gedrag en gevoel beter kunt herkennen, onderscheiden en hanteren.

Acceptance and Commitment Therapy
Er zijn verschillende vormen van cognitieve gedragstherapie. Acceptance en Commitment Therapy is hier een van. Bij deze vorm van gedragstherapie leer je op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt (Acceptance), zodat je kunt investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment). 

Speltherapie
Deze vorm van psychotherapie is bedoeld voor kinderen van ongeveer 3 t/m 12 jaar, gericht op hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
Het kan voor kinderen moeilijk zijn om te praten over hun zorgen en gevoelens. Zich uiten via spel is voor hen gemakkelijker en meer natuurlijk. Spel is de ‘taal van het kind’ en speltherapie sluit daarop aan. De dingen die gebeuren tijdens het spelen, hebben een ’net-alsof’ karakter wat veilig voelt. Binnen speltherapie kan een kind zijn ervaringen uitspelen, verwerken en binnen het spel experimenteren met nieuw gedrag. Download hier de folder.

Theraplay®
Theraplay is een speelse methode die wordt ingezet om de ouder-kindrelatie te verstevigen en waarin ouder en kind samen deelnemen aan de behandeling.

Symbooldrama (geleide dagdroomtherapie)
Bij deze behandelvorm gebruiken we verbeeldende technieken. Voor kinderen en jongeren waarbij woorden niet de juiste ingang geven, is dit vaak een geschikte hulpvariant.

Oplossingsgerichte therapie
Bij deze vorm van therapie werk je naar eigen kracht toe door middel van het naar boven halen van eigen oplossingsmogelijkheden van het kind. Hierdoor wordt een positieve denkwijze gestimuleerd.

Schematherapie
Schematherapie is een vorm van psychotherapie die je helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Je onderzoekt de invloed van eerdere ervaringen op patronen en jouw dagelijkse leven. Je leert jezelf beter kennen, beter voor jezelf zorgen en beter voor jezelf opkomen. Hierdoor verandert niet alleen het gedrag, maar veranderen ook gedachten en gevoelens.

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. EMDR is een aangetoonde effectieve behandeling om negatieve ervaringen of trauma’s te verwerken.

E-health in de behandeling

Met e-health wordt alle zorg bedoeld die online geboden wordt, bijvoorbeeld via websites of apps. Rigtering maakt gebruik van het platform Therapieland. De behandelaar stuurt via Therapieland modules toe, met video’s, opdrachten en achtergrondinformatie. Er zijn wel 170 verschillende behandelmodules, waardoor er altijd wel een module is die helpend kan zijn in de behandeling. De behandelaar combineert e-health altijd met persoonlijke gesprekken. Dit wordt ‘blended behandeling’ genoemd. Hierdoor kan de behandeling extra effectief en zelfs leuker worden.

Groepsbehandeling

Groepsbehandeling schematherapie

Voor wie?
Voor jongeren van 15-17 jaar, die ondanks eerdere behandelingen, vast blijven lopen in denken, gedrag of emoties en wat zichtbaar is in aanhoudende problemen op school, thuis en met vrienden. Voor hun ouders loopt een oudergroep parallel aan de jongerengroep zodat zij hun kind kunnen ondersteunen en begrijpen in het proces van verandering.

Inhoud
Schematherapie is een vorm van psychotherapie, die jongeren helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van eerdere ervaringen op patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Jongeren leren zichzelf zodanig kennen en  veranderen dat ze zich beter gaan voelen, beter voor zichzelf kunnen zorgen en beter voor zichzelf op kunnen komen. Hierdoor verandert niet alleen het gedrag, maar veranderen ook  gedachten en gevoelens. De jongeren in de groep leren van en met elkaar onder begeleiding van twee ervaren schematherapie-behandelaren. De oudergroep wordt begeleid door een ervaren systeemtherapeut die tevens schematherapeut is.

Frequentie
Jongeren: 25 bijeenkomsten van 1,5 uur en zes ouderbijeenkomsten van 1,5 uur.

Voor Schematherapie geldt dat de groepsbehandeling start bij voldoende aanmeldingen.

Download hier de folder.

Psycho-educatie autisme voor jongeren en hun ouders

Voor wie?
Voor jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar, bij wie sprake is van een autismespectrumstoornis. Parallel aan de jongerengroep worden drie ouderavonden georganiseerd voor de ouders van deze jongeren.

Inhoud
In de groep wordt uitleg gegeven over autisme. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod: acceptatie van de diagnose, autismekenmerken, informatieverwerking in het brein, invloed en belang van de omgeving, sterke kanten van autisme, het verschil tussen autisme bij meiden en jongens en comorbiditeit. Jongeren leren meer over zichzelf, waardoor zij hun eigen gedrag en gevoelens beter kunnen begrijpen en accepteren. Daarnaast biedt de groep de mogelijkheid voor jongeren om in contact te komen met andere jongeren met autisme. Het uitwisselen van ervaringen en vinden van (h)erkenning wordt vaak als helpend en fijn ervaren. In de oudergroep worden dezelfde thema’s besproken en is er eveneens plaats voor uitwisseling van ervaringen en tips. De jongerengroep en de oudergroep worden begeleid door twee behandelaren van Rigtering.

Ondersteunend aan de avonden wordt gebruik gemaakt van een online module, waarin informatie over autisme te vinden is. De ouderavonden worden begeleid door twee behandelaren van Rigtering.

Frequentie
Voor de jongeren vijf bijeenkomsten van 1,5 uur (middag) en voor de ouders drie bijeenkomsten van 1,5 à 2 uur (avond).