Rigtering introductie illustratie

Aanbod

Wij bieden kinderen, jongeren en ouders/gezinnen psychologische, specialistische hulp, bij (complexe) sociale-, emotionele- en leerproblemen. Onze diensten op een rij:

Over Rigtering

Diagnostiek

Rigtering doet diagnostisch onderzoek bij kinderen in de vorm van intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek. Onderzoek kan bestaan uit het invullen van vragenlijsten, het voeren van gesprekken, de afname van testen en het uitvoeren van observaties op school of in de spelkamer (individueel of samen met ouders). Hiernaast is het, in het geval van (vermoeden van) complexe psychiatrische problematiek mogelijk een kinderpsychiatrisch onderzoek te doen.  De kinder-en jeugdpsychiater stelt een diagnose door de kindfactoren en omgevingsfactoren in kaart te brengen en te beoordelen in hoeverre er sprake van een afwijkende ontwikkeling. Het diagnostisch onderzoek bestaat uit een kinderpsychiatrisch onderzoek met het kind/jongere en daarnaast ook gesprekken met ouders. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de (GZ-)psychologen in het team. De tijdsduur van een onderzoek varieert van enkele uren tot enkele dagdelen. Ouders krijgen na het onderzoek de rapportage waarbij ze zelf besluiten of ze een kopie aan derden (bijvoorbeeld school) willen verstrekken.

Ouders binnen de behandeling

Rigtering betrekt ouders intensief in het behandeltraject. Veranderen en ontwikkelen kan een kind immers niet alleen. De interactie met ouders/verzorgers en andere omgevingsfactoren (bv school, contacten leeftijdsgenoten) kan van invloed zijn op het ontstaan en aanhouden van psychische problemen. De inbreng van ouders is daarom belangrijk in het vormgeven van de behandeling. Met de hulpvraag als uitgangspunt biedt Rigtering behandeling en ondersteuning aan ouders en het gezin. Deze behandeling kan bestaan uit uitleg over de problematiek (psycho-educatie),  het hulp bieden bij vragen over de opvoeding en de omgang met een kind met specifieke psychische of psychiatrische problematiek. Centraal staat het vergroten van de veerkracht en draagkracht van ouders door bijvoorbeeld ontwikkeling van opvoedings- en oplossingsvaardigheden. De gesprekken met ouders kunnen plaatsvinden met een behandelaar op onze praktijk. Daarnaast biedt Rigtering ouderbegeleiding, systemische behandeling en praktische thuisbehandeling ter versterking van de pedagogische vaardigheden.

Ter overbrugging van de wachttijd bieden we ook ouderavonden aan. Het betreft vier avonden, elk met een eigen thema. De onderwerpen zijn toepasbaar in elke gezinssituatie.

Individuele behandeling

In overleg met ouders en/of kind spreken we een behandeltraject af. Ouders worden vrijwel altijd intensief bij de behandeling betrokken. Een individuele behandeling kan bestaan uit (een combinatie van):

(Cognitieve) Gedragstherapie
We leren kinderen hier andere, effectievere manieren van denken en omgaan met problemen zodat je gedrag en gevoel beter kunt herkennen, onderscheiden en hanteren.

Acceptance and Commitment Therapy
Er zijn verschillende vormen van cognitieve gedragstherapie. Acceptance en commitment Therapy is hier een van. Bij deze vorm van gedragstherapie leer je op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt (Acceptance), zodat je kunt investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment). 

Speltherapie
Deze vorm van psychotherapie is bedoeld voor kinderen van ongeveer 3 t/m 12 jaar, gericht op hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
Het kan voor kinderen moeilijk zijn om te praten over hun zorgen en gevoelens. Zich uiten via spel is voor hen gemakkelijker en meer natuurlijk. Spel is de ‘taal van het kind’ en speltherapie sluit daarop aan. De dingen die gebeuren tijdens het spelen, hebben een ’net-alsof’ karakter wat veilig voelt. Binnen speltherapie kan een kind zijn ervaringen uitspelen, verwerken en binnen het spel experimenteren met nieuw gedrag. Download hier de folder.

Theraplay®
Theraplay is een speelse methode die wordt ingezet om de ouder-kindrelatie te verstevigen en waarin ouder en kind samen deelnemen aan de behandeling.

Symbooldrama (geleide dagdroomtherapie)
Bij deze behandelvorm gebruiken we verbeeldende technieken. Voor kinderen en jongeren waarbij woorden niet de juiste ingang geven is dit vaak een geschikte hulpvariant.

Oplossingsgerichte therapie
Bij deze vorm van therapie werk je naar eigen kracht toe door middel van het naar boven halen van eigen oplossingsmogelijkheden van het kind. Hierdoor wordt een positieve denkwijze gestimuleerd.

EMDR
EMDR is een aangetoonde effectieve behandeling om negatieve ervaringen (trauma) te verwerken.

E-health
Met e-health wordt alle zorg bedoeld die online geboden wordt, bijvoorbeeld via websites of apps. Binnen Rigtering maken we gebruik van het platform Therapieland. Via Therapieland kunnen we je modules toesturen, waar je filmpjes kunt kijken, opdrachten kunt maken en achtergrondinformatie kunt lezen. Er zijn wel 170 verschillende behandelmodules, waardoor er altijd wel een module bij zit die bij jou past en jou kan helpen. E-health combineren we altijd met persoonlijke gesprekken. Dit wordt ‘blended behandeling’ genoemd. Hierdoor kan de behandeling extra effectief en zelfs leuker worden. Geïnteresseerd in het gebruik van Therapieland binnen jouw behandeling? Vraag je behandelaar naar de mogelijkheden.

Groepsbehandeling

Voor alle behandelgroepen geldt dat ze starten bij voldoende aanmelding.

Sociale vaardigheidstraining voor jonge kinderen: ‘De Hommels’
Deze training is ontwikkeld door Mw. Drs. N. de Waal

Voor wie?
Kinderen van 4-6 jaar met sociale problemen, (sociale)angst of weerbaarheidsproblemen.

Inhoud
De training richt zich op het herkennen van emoties en het op een goede wijze op elkaar kunnen reageren. In deze training leren jonge kinderen de eerste beginselen van sociale vaardigheden. De training is er op gericht dat de kinderen plezier krijgen en hebben in het met elkaar bezig zijn. Het zijn vaak kinderen die al de nodige negatieve ervaringen hebben opgedaan in het spelen met andere kinderen. Om de vaardigheden in de dagelijkse praktijk te oefenen worden er kleine opdrachten meegegeven.

Frequentie
Negen wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur, een terugkombijeenkomst voor de kinderen, twee ouderbijeenkomsten en een individuele eindevaluatie.

 

Groepsbehandeling sociale cognitie de TOM-TOM club

Voor wie?
Kinderen van 7-9 jaar die de voorbereidende sociale vaardigheden nog missen en moeite hebben om zich te verplaatsen in de ander (sociaal angstige kinderen, sociaal agressieve kinderen of kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis). Deze kinderen kunnen moeite hebben met samenspelen met anderen, kunnen weinig weerbaar of terughoudend in het contact zijn. Het kunnen echter ook dominante kinderen zijn, die vaak ruzie maken en andere kinderen bedreigen en pesten. Gemeenschappelijk hebben deze kinderen dat zij problemen ervaren in de interactie met anderen, met name met leeftijdsgenoten.

Inhoud
De groepsbehandeling richt zich vooral op het begrijpen, doorzien en aanvoelen van de gevoelens en gedachten van anderen, als basisvoorwaarde voor het aanleren van sociale vaardigheden. Het is noodzakelijk om aan jezelf en aan anderen gedachten, gevoelens, ideeën en bedoelingen toe te kunnen schrijven om in te spelen op gedrag van anderen en zo adequaat te kunnen reageren. Het doel is om sociaal inzicht en invoelend vermogen zo goed mogelijk aan te leren.

Frequentie
Tien bijeenkomsten van 1,5 uur en daarnaast twee ouderbijeenkomsten en een individuele evaluatie.

Groepsbehandeling What’s up? club

Voor wie?
De What’s up? club is een groepsbehandeling voor kinderen van 10 t/m 13 jaar oud die moeite hebben met het omgaan met leeftijdsgenoten.

Inhoud
Bij de What’s up? club worden oefeningen gedaan, waarmee kinderen leren welke dingen belangrijk zijn om goed met elkaar (vooral leeftijdsgenoten) te kunnen omgaan. De één wil leren meer voor zichzelf op te komen, de ander wil oefenen met het maken en behouden van vrienden, de ander wil wat beter begrijpen waarom de ander doet zoals hij/zij doet. Vaardigheden die geoefend worden zijn: prosociaal gedrag, de sociale cognitie, assertief reageren, oplossingsvaardigheden, emotieregulatie en samenwerken. De inhoud van de behandeling wordt aangepast op de hulpvragen van de deelnemers.

Frequentie
Tien bijeenkomsten van elk anderhalf uur.

 

Groepsbehandeling schematherapie

Voor wie?
Voor jongeren van 15-17 jaar, die ondanks eerdere behandelingen, vast blijven lopen in denken, gedrag of emoties en wat zichtbaar is in aanhoudende problemen op school, thuis en met vrienden. Voor hun ouders loopt een oudergroep parallel aan de jongerengroep zodat zij hun kind kunnen ondersteunen en begrijpen in het proces van verandering.

Inhoud
Schematherapie is een vorm van psychotherapie, die jongeren helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van eerdere ervaringen op patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Jongeren leren zichzelf zodanig kennen en  veranderen dat ze zich beter gaan voelen, beter voor zichzelf kunnen zorgen en beter voor zichzelf op kunnen komen. Hierdoor verandert niet alleen het gedrag, maar veranderen ook  gedachten en gevoelens. De jongeren in de groep leren van en met elkaar onder begeleiding van twee ervaren schematherapie-behandelaren. De oudergroep wordt begeleid door een ervaren systeemtherapeut die tevens schematherapeut is.

Frequentie
Jongeren: 25 bijeenkomsten van 1,5 uur en zes ouderbijeenkomsten van 1,5 uur.

Download hier de folder.