Rigtering introductie illustratie

Diensten

Wij bieden kinderen, jongeren en ouders/gezinnen psychologische, specialistische hulp, bij (complexe) sociale-, emotionele- en leerproblemen. Onze diensten op een rij:

Over Rigtering

Diagnostiek

Rigtering doet diagnostisch onderzoek bij kinderen in de vorm van intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek. Onderzoek kan bestaan uit het invullen van vragenlijsten, het voeren van gesprekken, de afname van testen en het uitvoeren van observaties op school of in de spelkamer (individueel of samen met ouders). Hiernaast is het, in het geval van (vermoeden van) complexe psychiatrische problematiek mogelijk een kinderpsychiatrisch onderzoek te doen.  De kinder-en jeugdpsychiater stelt een diagnose door de kindfactoren en omgevingsfactoren in kaart te brengen en te beoordelen in hoeverre er sprake van een afwijkende ontwikkeling. Het diagnostisch onderzoek bestaat uit een kinderpsychiatrisch onderzoek met het kind/jongere en daarnaast ook gesprekken met ouders. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de (GZ-)psychologen in het team. De tijdsduur van een onderzoek varieert van enkele uren tot enkele dagdelen. Ouders krijgen na het onderzoek de rapportage waarbij ze zelf besluiten of ze een kopie aan derden (bijvoorbeeld school) willen verstrekken.

Ouderbegeleiding

Vanuit onze behandelvisie betrekken we ouders intensief in onze behandeltrajecten. Veranderen en ontwikkelen kunnen kinderen/jongeren niet alleen. De interactie met ouders/verzorgers en andere omgevingsfactoren (bv school, contacten leeftijdsgenoten) speelt vaak een rol bij het ontstaan en onderhouden van psychische problemen en deze factoren zijn dan ook belangrijk om mee te nemen in het behandelbeleid. Uitgaande van de hulpvraag bieden we behandeling en ondersteuning aan ouders/gezinnen. Het gaat hierbij om uitleg over de problematiek (psycho-educatie),  vragen over de opvoeding van en de omgang met kinderen en jongeren met specifieke psychische of psychiatrische problematiek. Centraal staat het vergroten van de veerkracht en draagkracht van ouders door bijvoorbeeld het vergroten van hun opvoedings- en oplossingsvaardigheden. De gesprekken kunnen plaatsvinden met een behandelaar op onze praktijk. In onze praktijk bieden we onder andere ouderbegeleiding, systemische behandeling en ook praktische thuisbehandeling ter versterking van de pedagogische vaardigheden.

Individuele behandeling

In overleg met ouders en/of kind spreken we een behandeltraject af. Ouders worden vrijwel altijd intensief bij de behandeling betrokken. Een individuele behandeling kan bestaan uit (een combinatie van):

(Cognitieve) Gedragstherapie
We leren kinderen hier andere, effectievere manieren van denken en omgaan met problemen zodat je gedrag en gevoel beter kunt herkennen, onderscheiden en hanteren.

Acceptance and Commitment Therapy

Er zijn verschillende vormen van cognitieve gedragstherapie. Acceptance en commitment Therapy is hier 1 van. Bij deze vorm van gedragstherapie leer je aanvaarden wat je niet kunt veranderen, zodat je leven hierdoor zo weinig mogelijk negatief beïnvloed wordt.

Speltherapie
In de speltherapie (een vorm van psychotherapie) kan een kind ‘aan zijn problemen werken’ door middel van spel. In het bijzijn van een volwassene die in staat is de (spel)taal van het kind te verstaan. In het spel kan een kind op een natuurlijke manier zijn problemen en ervaringen uitspelen, ordenen en verwerken. Het kind kan zich uiten op de manier waarop hij of zij dat zelf wil; dat maakt het gemakkelijker om moeilijke dingen tot uiting te brengen.

Theraplay®
Theraplay is een speelse methode die wordt ingezet om de ouder-kindrelatie te verstevigen en waarin ouder en kind samen deelnemen aan de behandeling.

Symbooldrama (geleide dagdroomtherapie)
Bij deze behandelvorm gebruiken we verbeeldende technieken. Voor kinderen en jongeren waarbij woorden niet de juiste ingang geven is dit vaak een geschikte hulpvariant.

Oplossingsgerichte therapie

Bij deze vorm van therapie werk je naar eigen kracht toe door middel van het naar boven halen van eigen oplossingsmogelijkheden van het kind. Hierdoor wordt een positieve denkwijze gestimuleerd.

EMDR
EMDR is een aangetoonde effectieve behandeling om negatieve ervaringen (trauma) te verwerken.

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie, die je helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van eerdere ervaringen op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.

Groepsbehandeling

Voor alle behandelgroepen geldt dat ze starten bij voldoende aanmelding.

Sociale vaardigheidstraining voor jonge kinderen: ‘De Hommels’
Deze training is ontwikkeld door Mw. Drs. N. de Waal

Voor wie?
Kinderen van 4-6 jaar met sociale problemen, (sociale)angst of weerbaarheidsproblemen.

Inhoud
De training richt zich op het herkennen van emoties en het op een goede wijze op elkaar kunnen reageren. In deze training leren jonge kinderen de eerste beginselen van sociale vaardigheden. De training is er op gericht dat de kinderen plezier krijgen en hebben in het met elkaar bezig zijn. Het zijn vaak kinderen die al de nodige negatieve ervaringen hebben opgedaan in het spelen met andere kinderen. Om de vaardigheden in de dagelijkse praktijk te oefenen worden er kleine opdrachten meegegeven.

Frequentie
Negen wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur, een terugkombijeenkomst voor de kinderen, twee ouderbijeenkomsten en een individuele eindevaluatie.

Groepsbehandeling sociale cognitie de TOM-TOM club
Voor wie?
Kinderen van 7-9 jaar die de voorbereidende sociale vaardigheden nog missen en moeite hebben om zich te verplaatsen in de ander (sociaal angstige kinderen, sociaal agressieve kinderen of kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis). Deze kinderen kunnen moeite hebben met samenspelen met anderen, kunnen weinig weerbaar of terughoudend in het contact zijn. Het kunnen echter ook dominante kinderen zijn, die vaak ruzie maken en andere kinderen bedreigen en pesten. Gemeenschappelijk hebben deze kinderen dat zij problemen ervaren in de interactie met anderen, met name met leeftijdsgenoten.

Inhoud
De groepsbehandeling richt zich vooral op het begrijpen, doorzien en aanvoelen van de gevoelens en gedachten van anderen, als basisvoorwaarde voor het aanleren van sociale vaardigheden. Het is noodzakelijk om aan jezelf en aan anderen gedachten, gevoelens, ideeën en bedoelingen toe te kunnen schrijven om in te spelen op gedrag van anderen en zo adequaat te kunnen reageren. Het doel is om sociaal inzicht en invoelend vermogen zo goed mogelijk aan te leren.

Frequentie
Tien bijeenkomsten van 1,5 uur, twee ouderbijeenkomsten en een individuele evaluatie.

Groepsbehandeling What’s up? club

Voor wie?
De What’s up? club is een groepsbehandeling voor kinderen van 10 t/m 13 jaar oud die moeite hebben met het omgaan met leeftijdsgenoten.

Inhoud
Bij de What’s up? club worden oefeningen gedaan, waarmee kinderen leren welke dingen belangrijk zijn om goed met elkaar (vooral leeftijdsgenoten) te kunnen omgaan. De één wil leren meer voor zichzelf op te komen, de ander wil oefenen met het maken en behouden van vrienden, de ander wil wat beter begrijpen waarom de ander doet zoals hij/zij doet. Vaardigheden die geoefend worden zijn: prosociaal gedrag, de sociale cognitie, assertief reageren, oplossingsvaardigheden, emotieregulatie en samenwerken. De inhoud van de behandeling wordt aangepast op de hulpvragen van de deelnemers.

Frequentie
Tien bijeenkomsten van elk anderhalf uur.