Rigtering introductie illustratie

Privacybeleid Praktijk Rigtering B.V.

Praktijk Rigtering B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacybeleid vindt u heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Rigtering algemeen

Privacybeleid

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Rigtering B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk Rigtering B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan de pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten door Praktijk Rigtering B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– administratieve doeleinden;
– elektronisch patiëntendossier (epd) volgens wettelijke richtlijnen;
– communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Praktijk Rigtering B.V. de volgende persoonsgegevens van u:
– voornaam kind
– tussenvoegsel
– achternaam
– geslacht
– BSN kind
– geboortedatum
– adres (indien ouders gescheiden zijn, van beide ouders)
– telefoonnummer van ouders en jongere (ouder dan 12 jaar)
– e-mailadres van ouders en jongere (ouder dan 12 jaar)

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Rigtering B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna 15 jaar in het elektronisch patiëntendossier en 7 jaar in de financiële administratie.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Praktijk Rigtering B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– administratieve doeleinden;
– communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Praktijk Rigtering B.V. de volgende persoonsgegevens van u:
– voornaam
– tussenvoegsel
– achternaam
– geboortedatum
– adres
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bankrekeningnummer
– kopie ID
– CV
– AGB-code
– kopie opleidingscertificaten
– BIG-registratie
– KvK inschrijving

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Rigtering B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna 15 jaar in het elektronisch patiëntendossier en 7 jaar in de financiële administratie.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Praktijk Rigtering B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Praktijk Rigtering B.V. het e-mailadres van u opvragen.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Rigtering B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Verwerking van persoonsgegevens van stakeholders en geïnteresseerden

Persoonsgegevens van stakeholders of geïnteresseerden worden door Praktijk Rigtering B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Rigtering B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– voornaam
– achternaam
– telefoonnummer
– e-mailadres
– functie

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Rigtering B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een stakeholder of geïnteresseerde.

Verwerking persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Praktijk Rigtering B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Rigtering B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– voornaam
– achternaam
– telefoonnummer
– e-mailadres
– geboortedatum
– kopie ID
– BSN-nummer
– bankgegevens
– kopie opleidingscertificaten
– CV
– AGB-code
– BIG-Registratie
– VOG

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Rigtering B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij enkel aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van het elektronisch patiëntendossier.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Praktijk Rigtering B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
– Alle personen die namens Praktijk Rigtering B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Als u ons toestemming heeft gegeven uw persoonsgegevens te mogen verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Praktijk Rigtering B.V.
Utrechtseweg 290 / Marga Klompélaan 6
6812 AR / 6836 BH Arnhem
info@praktijkrigtering.nl
026-4461134/ 026-3234947