Rigtering introductie illustratie

Privacybeleid Praktijk Rigtering B.V.

Praktijk Rigtering B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In ons privacybeleid vind je heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Rigtering algemeen

Privacybeleid

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Rigtering B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, of wat wettelijk is vereist.

Algemeen

De verwerking van jouw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
We vragen jouw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van je persoonsgegevens.
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
We zijn op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en zullen deze respecteren.

Als Praktijk Rigtering B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt of contact met ons wenst, dan kan dit via de contactgegevens onder aan de pagina.

Cookiebeleid

Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door je browser op je computer wordt opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en je onze website veilig kunt bezoeken. We gebruiken cookies uitsluitend voor analytische doeleinden om te zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren.

Verwerking van jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Praktijk Rigtering B.V. verwerkt voor de volgende doelen:
– administratieve doeleinden;
– elektronisch patiëntendossier (epd) volgens wettelijke richtlijnen;
– communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt Praktijk Rigtering B.V. de volgende persoonsgegevens:
– voornaam kind
– tussenvoegsel
– achternaam
– geslacht
– BSN kind
– geboortedatum
– adres (indien ouders gescheiden zijn, van beide ouders)
– telefoonnummer van ouders en jongere (ouder dan 12 jaar)
– e-mailadres van ouders en jongere (ouder dan 12 jaar)

Jouw persoonsgegevens worden door Praktijk Rigtering B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna 20 jaar in het elektronisch patiëntendossier en 7 jaar in de financiële administratie.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers die goederen of diensten leveren aan de praktijk worden door Praktijk Rigtering B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– administratieve doeleinden;
– communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Praktijk Rigtering B.V. de volgende persoonsgegevens:
– voornaam
– tussenvoegsel
– achternaam
– geboortedatum
– adres
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bankrekeningnummer
– kopie ID
– CV
– AGB-code
– kopie opleidingscertificaten
– BIG-registratie
– KvK inschrijving

Persoonsgegevens worden door Praktijk Rigtering B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna 15 jaar in het elektronisch patiëntendossier en 7 jaar in de financiële administratie.

Verwerking van persoonsgegevens van stakeholders en geïnteresseerden

Persoonsgegevens van stakeholders of geïnteresseerden worden door Praktijk Rigtering B.V. verwerkt voor informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Rigtering B.V. de volgende persoonsgegevens van je vragen:
– voornaam
– achternaam
– telefoonnummer
– e-mailadres
– functie

Persoonsgegevens worden door Praktijk Rigtering B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een stakeholder / geïnteresseerde of volgens de wettelijke richtlijnen.

Verwerking persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Praktijk Rigtering B.V. verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Praktijk Rigtering B.V. de volgende persoonsgegevens van je vragen:
– voornaam
– achternaam
– telefoonnummer
– e-mailadres
– geboortedatum
– kopie ID
– BSN-nummer
– bankgegevens
– kopie opleidingscertificaten
– CV
– AGB-code
– BIG-registratie
– VOG

Jouw persoonsgegevens worden door Praktijk Rigtering B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor de wettelijke termijn van minimaal maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens verstrekken wij enkel aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– het verzorgen van de (financiële) administratie;
– het voldoen aan contracteisen van de gemeente;
– het verzorgen van het elektronisch patiëntendossier.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij jouw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In dat geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
– Alle personen die namens Praktijk Rigtering B.V. van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) jouw persoonsgegevens door ons of door onze verwerkers. Ook heb je het recht om jouw gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen vragen naar jouw legitimatie voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.
Als je ons toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Praktijk Rigtering B.V.
Utrechtseweg 290 / Marga Klompélaan 6
6812 AR / 6836 BH Arnhem
info@praktijkrigtering.nl
026-3234947