Rigtering introductie illustratie

Onze werkwijze begint bij de aanmelding

Na (telefonische) aanmelding ontvang je van ons een inschrijfformulier en informatie over onze vijf speciale ouderbijeenkomsten die wij aanbieden vooruitlopend op de start van de behandeling.
Tijdens deze bijeenkomsten krijg je informatie over thema’s die voor elke ouder in de opvoeding van hun kind een rol spelen. Klik hier voor meer informatie. Tijdens de wachtperiode nemen wij telefonisch contact met je op om te horen hoe het bij jullie thuis gaat.

Na een aantal weken volgt een uitnodiging voor een startgesprek. Met ouders spreken we af of alleen het kind, alleen ouders of ouders en kind samen komen. In principe nodigen we kinderen vanaf 12 jaar uit mee te komen naar het startgesprek.

In dit gesprek van ongeveer een tot anderhalf uur brengen we samen in kaart hoe en waarmee we kunnen helpen. We sluiten het gesprek af met afspraken over onze manier van behandelen die vermeld staan in de behandelovereenkomst, waarin bijvoorbeeld afspraken staan over privacy, vergoedingen, het vervolg van het traject en afmelden van een behandelafspraak. Bij afzegging binnen 24-uur voor de afspraak zijn wij genoodzaakt een factuur te sturen.

Het kan zijn dat we eerst een aantal gesprekken plannen om meer duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag of het precieze probleem.

Als er al andere hulpverleners betrokken zijn bij het gezin, worden zij, als dit helpend is en na toestemming van ouders en kind, meegenomen bij het in beeld brengen van de hulpvraag. Om de samenwerking met andere hulpverleners goed vorm te geven, zijn we aangesloten bij MULTIsignaal.

Na 1 tot 3 gesprekken volgt een voorstel voor onderzoek of behandeling. Als het kind en ouders akkoord gaan met dit voorstel dan stellen we een behandelplan op, waarin ook wordt afgesproken wie welke taken op zich neemt (casusregie). Het behandelplan wordt na toestemming van kind en ouders besproken met wijkteam/consulent. Hierna kan een vervolgafspraak op korte termijn plaatsvinden. Deze afspraak vindt  in principe plaats met dezelfde hulpverlener die het startgesprek heeft gevoerd. Als het nodig is komt er een andere hulpverlener bij die bijvoorbeeld met ouders gaat praten of  thuis zal komen voor ondersteuning. Het is ook mogelijk dat kind en ouders na dit startgesprek zelf weer verder kunnen of dat wij doorverwijzen.

Rigtering doelgroepen

Vervolg

Na het startgesprek plannen we samen afspraken. Dat kan wekelijks zijn, maar ook minder vaak. Dit is afhankelijk van wat passend is in de situatie van het kind en ouders en wat onze hulpverlener wenselijk vindt. Een individuele behandelsessie duurt 45 minuten. Voor onderzoek en groepen gelden andere tijden. Meer informatie hierover vind je op de pagina Hulpvraag; onderaan dit blok vind je een knop die je hiernaartoe leidt.

Vanuit onze behandelvisie betrekken we ouders intensief in onze behandeltrajecten. Veranderen en ontwikkelen kunnen kinderen/jongeren niet alleen. De interactie met ouders/verzorgers en andere omgevingsfactoren (bv school, contacten leeftijdsgenoten) speelt vaak een rol bij het ontstaan en onderhouden van psychische problemen en deze factoren zijn dan ook belangrijk om mee te nemen in het behandelbeleid.

Als de klacht van het kind passend is bij een (psychiatrische) DSM-5 classificatie, zoals bijvoorbeeld autisme, ADHD, angst-/dwangstoornis, stemmingsstoornis etc, dan kan deze diagnose gesteld worden door onze GZ-psychologen. Deze classificatie wordt alleen vastgesteld wanneer deze helpend is voor het proces van het kind. Deze classificatie is niet leidend, maar geeft richting aan het behandelbeleid met als doel om de ontwikkeling weer op gang te brengen en de coping-en oplossingsvaardigheden van kind en gezin te versterken.

Consultatie kinder-en jeugdpsychiater

In diagnostiek- en behandeltrajecten bij (vermoedens van) psychiatrische problematiek, zoals ADHD, ASS, depressieve stoornis, angst/dwangstoornis kan de expertise van een kinder- en jeugdpsychiater van belang zijn. Vaak is er dan sprake van ernstige problemen op verschillende niveaus (gedrags-en emotieregulatieproblemen, gezinsproblemen, leerproblemen, lichamelijke problemen), waardoor het kind vastloopt in zijn ontwikkeling en het functioneren op school en thuis belemmerd wordt. In dit geval kan een kinder-en jeugdpsychiater op consultbasis betrokken worden.

Toestemming

Als je tussen de 12 en 16 jaar oud bent dan hebben we toestemming nodig van je ouder(s)/verzorger(s) om je te kunnen helpen. Als je 16 jaar of ouder bent, dan is deze toestemming in principe niet nodig. Wel streven wij er zo veel mogelijk naar om ouders te betrekken bij het onderzoek en/of de behandeling.
Heb je nog vragen over onze werkwijze? Mogelijk vind je het antwoord op onze pagina met veelgestelde vragen. Zo niet, neem dan contact op met onze praktijkondersteuner op nummer 026-323 49 47.