Rigtering introductie illustratie

Samenwerking

In onze praktijk werken we nauw samen met andere hulpverleners en organisaties in de gezondheidszorg en jeugdhulpverlening in de regio. We hebben contact met huisartsen, kinder- en jeugdartsen, scholen, Jeugdbescherming Gelderland en verschillende GGZ- en jeugdhulpinstellingen, en ook met zelfstandige professionals, scholen en kinderdagverblijven/peuterspeelzalen.

Als psychologen en orthopedagogen zijn we aangesloten bij:
NIP, Nederlands Instituut van Psychologen www.psynip.nl
NVO, Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen. www.nvo.nl

Over Rigtering

Samenwerkingsverbanden

Goede behandeling bieden is voor ons belangrijk. We zoeken daarvoor actief de samenwerking op met ons netwerk, verschillende organisaties en ketenpartners. Hierin ondersteunen we elkaar, vullen we elkaar aan en delen  verantwoordelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de wachtlijsten in de GGZ en complexe behandelvragen.

MULTIsignaal

We zijn aangesloten bij MULTIsignaal Verwijsindex. Het doel van MULTIsignaal is om de betrokken professionals met elkaar in contact te brengen om samen met ouders/jeugdige de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden. Voor meer informatie kun je kijken op: https://www.multisignaal.nl

OZOverbindzorg

Wij werken met platform OZOverbindzorg voor mensen of gezinnen waarbij meerdere zorgverleners betrokken zijn. Zo communiceren we veilig en open naar elkaar. Met OZOverbindzorg behoud je als professional overzicht en bereik je alle betrokkenen, inclusief de client ouders, via één communicatiemiddel. Je communiceert (digitaal en beveiligd) in het gehele netwerk, zodat voor iedereen duidelijk is wat de huidige situatie is en welke afspraken er zijn gemaakt. Wil je meer informatie of als organisatie je (kosteloos) aansluiten bij OZOverbindzorg ga dan naar http://www.ozoverbindzorg.nl

LibraZ

Voor kinderen met eetproblemen is een goedlopende samenwerkingsrelatie opgebouwd tussen Rigtering, Prolis, de kinderartsen en diëtisten van Rijnstate Ziekenhuis en eetklinieken zoals Amarum en Rintveld. We maken duidelijke afspraken over de behandeling, waardoor er snellere doorstroming is van en naar de eetkliniek en het ziekenhuis. Bij Rigtering kunnen kinderen en jeugdigen met eetproblemen in meerdere fasen van de eetstoornis behandeld worden. Hiermee proberen we te voorkomen dat kinderen naar de eetkliniek moeten voor behandeling. Ook kunnen we helpen om de wachttijd bij de eetkliniek te overbruggen, tijdens en na behandeling bij de eetkliniek. Kijk voor meer informatie op https://libraz.nl/

Als professional binnen de jeugdhulp word je steeds vaker geconfronteerd met jeugdigen met eetproblemen. Het is niet altijd wenselijk voor de jeugdige om te moeten wisselen van behandelaar. Binnen de LibraZ-module biedt Rigtering de mogelijkheid mee te denken over de behandeling van de jeugdige met een eetstoornis. Dit kan middels consultatie of door middel van een supervisietraject.

Neem voor meer informatie contact op met de praktijkondersteuning.

K-EET

K-EET is een netwerk van inhoudelijke zorgprofessionals, de landelijke Ketenaanpak EETstoornissen. Binnen K-EET werken professionals en ervaringsdeskundigen samen aan oplossingen voor hardnekkige problemen in de ‘keten’ van eetstoornissen onder kinderen en jongeren. In Gelderland is in het najaar 2021 een start gemaakt met het opzetten van een expertisenetwerk rondom eetstoornissen. Er is een verkenning gemaakt wie experts/sleutelfiguren zijn op het gebied van eetstoornissen in Gelderland en er is een kerngroep gevormd voor K-EET Gelderland. Rigtering maakt deel uit van deze kerngroep.

Onderzoeken en projecten

LEUKK

LEUKK is een initiatief vanuit K-EET en staat voor “Leren En Uitwisselen van Kennis binnen K-EET”. Het doel van LEUKK is om, op basis van (anonieme) data, binnen de eetstoornis-zorgketen kennis en krachten te bundelen. Het streven is om met regelmaat aan instellingen binnen K-EET terugkoppeling te geven over kerncijfers waarmee instellingen patiënten telkens weer betere zorg kunnen leveren en bij te dragen aan een beter perspectief op herstel van eetstoornispatiënten. Kijk voor meer informatie op https://kenniscentrum-kjp.nl/keet/leukk/

E-TRAIN

Sinds najaar 2022 werkt Rigtering mee aan wetenschappelijk onderzoek van Arkin Jeugd en Gezin. In dit onderzoek wordt uitgezocht of een online training gericht op lastige emoties en gevoelens helpt bij de behandeling van depressieve klachten en/of angstklachten.
Jongeren met angst- en stemmingsklachten die bij ons op startgesprek komen, wordt gevraagd of zij mee willen doen aan het onderzoek. Naast de normale behandeling (cognitieve gedragstherapie) kunnen zij ingeloot worden om mee te doen met een online training gericht op emotieregulatie.
Kijk voor meer informatie op https://onderzoek.arkin.nl/onderzoek/e-train