Rigtering introductie illustratie

Wettelijke regels

Op 1 april 1995 is de Wet op De Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) in werking getreden. Deze wet legt de rechten en plichten vast van cliënt en hulpverlener die voortvloeien uit een overeenkomst tot geneeskundige behandeling. Hierin zijn onder andere de volgende onderwerpen vastgelegd.

Rigtering doelgroepen

Dossiervorming

De hulpverlener is verplicht een dossier bij te houden waarin alle gegevens die betrekking hebben op de behandeling staan genoteerd. Dossiers dienen vijftien jaar bewaard te worden. Indien gewenst kan schriftelijk om vernietiging gevraagd worden. Hiervoor kunt u bij de behandelaar van uw kind een formulier opvragen. In overleg tussen cliënt en behandelaar kunnen gegevens uit het dossier gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Inzagerecht in het dossier en dossiertoegang is conform de WGBO geregeld (artikel 456). In lijn met het medisch beroepsgeheim mogen geen inlichtingen over de betrokkene, of informatie uit het hem betreffende dossier aan anderen dan de betrokkene worden verstrekt, dan met diens toestemming.

Op de website www.rijksoverheid.nl vind je meer informatie.
Lees hier meer over Juridische termen en rechtsfiguren.

Enkele bijzondere wettelijke regels

Bij kinderen onder 12 jaar zijn de ouders wettelijk verantwoordelijk. Zij hebben in principe recht op toegang tot alle informatie betreffende hun kind.

Kinderen en jongeren tussen 12 en 16 jaar hebben medezeggenschap over hun behandeling, en dus ook over hun dossier.

Jongeren vanaf 16 jaar worden binnen de hulpverlening juridisch als volwassen beschouwd en hebben volledige zeggenschap over hun behandeling.

Wanneer er sprake is van een echtscheidingssituatie en beide ouders dragen het ouderlijk gezag, dan moeten beide ouders toestemming geven tot onderzoek en/of behandeling van het kind. Ook worden zij beiden op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het onderzoek en/of het verloop van de behandeling, ook al wordt er maar met één ouder gesproken. Wanneer deze toestemming er niet is, wordt er geen startgesprek gepland.

Als een ouder geen gezag heeft, is toestemming van de ouder zonder gezag niet nodig voor de start van onderzoek en/of de behandeling. Deze ouder heeft wettelijk wel recht op informatie over het kind, als de ouder erom vraagt. Bij het startgesprek kan om bewijs gevraagd worden omtrent het gezag.