Rigtering introductie illustratie

Wettelijke regels

Op 1 april 1995 is de Wet op De Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) in werking getreden. Deze wet legt de rechten en plichten vast van cliënt en hulpverlener die voortvloeien uit een overeenkomst tot geneeskundige behandeling. Hierin zijn onder andere de volgende onderwerpen vastgelegd.

Rigtering doelgroepen

Dossiervorming

Om goede zorg te kunnen verlenen is het noodzakelijk maar ook verplicht om een dossier bij te houden waarin wij de gegevens van je kind, onze bevindingen en de voortgang van onderzoek en behandeling vastleggen. Dit dossier is alleen toegankelijk voor jouw behandelaar. Na afloop van de behandeling blijft je dossiers minimaal twintig jaar bewaard. Je hebt het recht om vernietiging van je dossier te vragen. Hiervoor kun je bij de behandelaar van je kind navraag doen.

Inzagerecht in het dossier en dossiertoegang is bij wet vastgesteld (WGBO, artikel 456). Wij hebben geheimhoudingsplicht. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van jou en/of jouw ouders kan je behandelaar informatie uit jouw dossier uitwisselen met anderen.

Op de website www.rijksoverheid.nl vind je meer informatie.
Lees hier meer over Juridische termen en rechtsfiguren.

Wettelijke regels over leeftijd en gezag

Bij kinderen onder 12 jaar zijn de ouders wettelijk verantwoordelijk. Zij hebben volledige zeggenschap en toegang tot alle informatie betreffende hun kind. Ouders bepalen welke informatie gedeeld wordt met derden, bijvoorbeeld school, huisarts etc.

Kinderen en jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedenken over hun behandeling. Zij stemmen samen met hun ouders in met het behandelplan en geven samen toestemming voor het delen van informatie met anderen.

Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf beslissingen nemen over hun behandeling. Zij hebben dezelfde rechten als volwassenen. De jongere moet zelf toestemming geven voor een behandeling; toestemming van beide ouders is niet nodig. De jongere mag zelf bepalen met wie informatie uit het dossier gedeeld wordt.

Wanneer er sprake is van een echtscheidingssituatie en beide ouders dragen het ouderlijk gezag, dan heeft de ouder die het kind aanmeldt de plicht om de andere ouder te informeren over de aanmelding. Een startgesprek wordt gepland nadat beide ouders schriftelijk akkoord hebben gegeven voor de behandeling. Beide ouders worden op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het onderzoek en/of het verloop van de behandeling, ook al wordt er maar met één ouder gesproken.

Als een ouder geen gezag heeft, is toestemming van de ouder zonder gezag niet nodig voor de start van onderzoek en/of de behandeling. Deze ouder heeft wettelijk wel recht op informatie over het kind, als de ouder erom vraagt. Bij het startgesprek kan door de behandelaar om bewijs gevraagd worden omtrent het gezag.